Logo

Privacyverklaring

Het Huis van het Kind Voorkempen vindt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens belangrijk. We gebruiken de persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR), de privacywetgeving, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving.

Met deze privacyverklaring willen we duidelijk maken hoe we jouw persoonsgegevens eventueel verwerken en wat jouw rechten zijn. Door gebruik te maken van deze website ga je expliciet akkoord met deze privacyverklaring en de verwerking van je persoonsgegevens.

Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt voor ons, kan u ons contacteren via het contactformulier op deze website.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Binnen het Huis van het Kind Voorkempen achten wij bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens volgende punten belangrijk:

 • Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden uw persoonsgegevens gebruikt worden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Bij het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen eerst uitdrukkelijk uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Uw persoonsgegevens komen alleen terecht bij de diensten en de medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk;
 • Wij geven gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig zou blijken om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Indien wij uw persoonsgegevens delen maken wij afspraken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Wij respecteren de rechten die uw toegekend zijn (zie ook 9. Welke rechten heeft u?).

Doeleinden en rechtsgronden van verwerkingen

Het Huis van het Kind Voorkempen kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van enkele rechtsgronden opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk:

 • Toestemming van de betrokkene: indien deze verwerkingsgrond van toepassing is, hebt u steeds het recht om te allen tijde uw toestemming terug in te trekken
 • Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, d.w.z. het past in de algemene, dienstverlenende taken van de het Huis van het Kind Voorkempen aan de burger
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen waaraan het Huis van het Kind Voorkempen onderworpen is
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of contract
 • Noodzakelijk voor de bescherming van vitale belangen, het gaat m.a.w. over levensbedreigende noodsituaties of rampen

Delen van persoonsgegevens

Het Huis van het Kind Voorkempen kan in sommige gevallen de door haar verwerkte persoonsgegevens delen met een derde partij. Dit zal enkel gebeuren om te voldoen aan onze wettelijke opdracht als lokale overheid. Uw persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij in bezit hebben worden niet langer bijgehouden dan nodig voor het beoogde doel. Indien de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd. Hoelang deze periode juist duurt verschilt op basis van de context van de verleende diensten en onze wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiodes:

 • Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen?
 • Zijn de persoonlijke gegevens gevoelig?
 • Heeft u toestemming gegeven voor een langere bewaarperiode?
 • Zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of gelijkaardige verplichting om uw persoonlijke gegevens te bewaren?
 • Is de bewaring van persoonsgegevens noodzakelijk voor archiefdoeleinden?

Beveiligen van persoonsgegevens

Het Huis van het Kind Voorkempen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen te minimaliseren. Een vertrouwelijke en integere behandeling van uw data door onze medewerkers staat bij ons hoog in het vaandel.

Welke rechten heeft u?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) kent u een aantal rechten toe als het gaat over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij een opsomming van uw rechten:

 • U hebt het recht het Huis van het Kind Voorkempen te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. U kan een kopie vragen of inzage krijgen in uw eigen persoonlijke gegevens. Daarvoor vragen we wel een bewijs van uw identiteit, zodat we zeker zijn dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon tonen.
 • U kan verzoeken deze persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit gaat uiteraard niet om een absoluut recht. Het verzoek zal afgewogen worden tegenover andere rechten of wettelijke verplichten.
 • U kan vragen om verdere verwerkingen van uw persoonsgegevens stop te zetten of op te schorten (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden).
 • U hebt het recht op ‘data portabiliteit’: het verkrijgen en overdragen van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm.
 • Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit als u van mening bent dat het Huis van het Kind Voorkempen de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft. Uiteraard kan u ook steeds terecht bij ons indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens (zie ook 3. Contactgegevens).
 • Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek in te willigen op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan u contact via het contactformulier op deze website.

Disclaimer

Deze website werd gecreëerd in opdracht van het Huis van het Kind Voorkempen. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat u instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Door gebruik te maken van deze website verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

Onder "informatie" verstaat het Huis van het Kind alle teksten, het fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

Aansprakelijkheid  

Het Huis van het Kind Voorkempen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het Huis van het Kind Voorkempen is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

Het Huis van het Kind Voorkempen levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de informatie die deze website bevat zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Dit betekent niet dat het Huis van het Kind de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Mocht de weergeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het Huis van het Kind Voorkempen zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden via het contactformulier op deze website.

Daarnaast kan het Huis van het Kind Voorkempen noch haar providers aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Gebruik van informatie beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal en het logo, moet via e-mailadres worden aangevraagd.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan het Huis van het Kind Voorkempen of aan de organisaties die het Huis van het Kind Voorkempen hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het Huis van het Kind Voorkempen en Tactics.

Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Het Huis van het Kind Voorkempen  controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat het Huis van het Kind Voorkempen de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het Huis van het Kind Voorkempen en de uitbaters van deze sites.

Het Huis van het Kind Voorkempen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen via het contactformulier op deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.  Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.